Hukuncin Shafa Ko Ɗaukar Alqur’ani Babu Tsarki

Sahabbai duka sun yi ittifaqi akan cewa haramun ne a taba ko daukar Alkur’ani alhalin mutum yana cikin najasa. Akwai wasu malaman fikihu irin su Dawud ibn Hazm, wadanda suke halatta wa mai janaba, ko ta dalilin jima’i ko haila, ya taba ko daukar Alkur’ani, kuma ba su ga wani laifi a kan haka. Ya samu goyon bayansa daga wani hadisi a cikin Sahihai biyu a cikinsa cewa Annabi ya aike da wasika zuwa ga Heraclius yana mai cewa: “Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai…

(Ya ku ma’abuta littafi ku zo zuwa ga Maganar da ta kasance a tsakaninmu da ku, cewa kada mu bauta wa kowa, face Allah, kuma kada mu yi shirki da Shi, kuma kada dayanmu ya riqi wani Ubangiji, baicin Allah. To, idan sun jũya, to, ku ce: “Ku yi shaida cẽwa lalle ne mũ, mũ ne mãsu sallamãwa.” (Ali-Imrana 64). Ibn Hazm ya kammala da cewa:) “Wannan ita ce wasikar da Manzon Allah ya rubuta, mai dauke da wannan ayar, ga Kiristoci, kuma ba shakka sun taba ta”. Mafi yawan malamai sun amsa masa da cewa an halatta mutum ya taba wasu sassa na Alkur’ani da ake amfani da su a cikin haruffa, littattafai, tafsiri da sauransu, don haka ba kwafin Alkur’ani ba ne, kuma ba a tabbatar da hakan ba. cewa irin wannan aikin haramun ne.

Karatun Alkur’ani;

A cewar yawancin malamai, wanda ba shi da tsarki (saboda jima’i ko haila) ba zai iya karanta wani sashe na Alkur’ani ba. Wannan ya samo asali ne daga wani hadisi daga ‘Ali, wanda a cikinsa yake cewa babu abin da ya hana Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, daga Alkur’ani, face ya zama najasa. Wannan yana da alaƙa da “huɗun.” At-Tirmizhi ne ya inganta shi. Al-Hafez ya ce a cikin al-Fath, “Wasu suna bayyana wasu daga cikin maruwaitansa masu rauni. Amma a haƙiƙanin gaskiya yana cikin ajin Hassan kuma yana da gamsarwa a matsayin hujja”. Ya kuma ce: “Na ga Manzon Allah yana alwala yana karanta wani abu daga cikin Alqur’ani, sai ya ce: ‘Wannan na wanda baya cikin najasa bayan jima’i. Idan mutum yana cikin rashin tsarki bayan jima’i, ba zai iya yin haka ba, ko da aya ɗaya.” Ahmad da Abu Ya’ala sun ruwaito wannan hadisi da waccan lafazin. Da wannan lafazin al-Haithami yana cewa: “Maruwaitansa amintattu ne”. Ash-Shaukani ya ce, “Idan wannan (rahoton) ya kasance ingantacce, wannan ya isa ya tabbatar da cewa haramun ne.” Hadisin farko bai hana shi ba, domin kawai ya nuna cewa ya kasance ba ya karanta Alkur’ani alhali yana cikin kazanta bayan jima’i. Irin wannan rahotanni ba sa nuna cewa ba a son sa. Don haka, ta yaya za a yi amfani da shi a matsayin hujjar cewa haramun ne? Bukhari, at-Tabarani, Dawud, da Ibn Hazm sun tafi a kan cewa ya halatta ga wanda ya kasance yana cikin janaba bayan jima’i (ko yana cikin jinin haila) ya karanta Alkur’ani. Bukhari ya ce: “Ibrahim ya ce: “Babu matsala idan mai haila ta karanta aya.” Ibn Abbas bai ga laifin mai janaba ya karanta Alkur’ani ba. Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali. A cikin bayanin Ibn Hajr akan wannan aiki, yana cewa, “Babu wani ingantaccen hadisin da marubuci (Bukhari) ya ruwaito game da haramcin karantawa ga mai janaba ko mai haila. Jimlar abin da aka danganta a kan wannan batu ya sanar da mu a kan wannan batu, ko da yake tafsirin ya bambanta.

Tsayawa A Masallacin;

Haramun ne ga wanda ba shi da tsarki (saboda jima’i ko haila) ya zauna a masallaci. Nana A’ishah ta ce: “Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ya ga gidajen sahabbansa a zahiri suna cikin masallaci. Ya ce, ‘Ka nisantar da waxannan gidajen daga masallaci.’ Sai ya shiga masallaci, amma mutane ba su yi komai ba, suna fatan Allah ya bayyana wa Muhammadu abin da suke yi ya halatta. Bayan ya fito sai ya ce: “Ku nisantar da wadannan gidaje daga masallaci, domin ba ya halatta ga mace mai haila ko mai janaba a cikin masallaci.” (Abu Dawud ya ruwaito).

Ummu Salamah ta ruwaito cewa, Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ya zo harabar masallacin, ya ce da muryarsa: “Masallacin haramun ne ga mata masu haila da masu janaba. (Ibnu Majah da At-Tabarani suka ruwaito.) Irin wadannan mutane suna iya wucewa ta masallaci, domin Allah Ya ce: “Ya ku wadanda suka yi imani, kada ku kusanci salla idan kun sha giya sai kun san abin da kuke fada, kuma kada ku kusanci salla. Idan kun kasance najasa sai dai idan kuna tafiya a kan hanya, sai kun yi wanka.” (Nisa’i: 43). Jubair ya ce: “Daya daga cikinmu ya kasance yana wucewa ta cikin masallaci alhali yana da janaba.” (Ibn Abu Shaibah da Sa’eed bn Mansur suka ruwaito a cikin Sunan nasa) Zaid bn Aslam ya ce: “Sahabban Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun kasance suna tafiya cikin masallatai alhalin suna cikin janaba. (Ibn al-Munzhir ya ruwaito.) Yazib bn Habib ya ruwaito cewa, kofofin sahabbai sun bude a cikin masallaci, kuma a lokacin da suke da najasa, ba su sami ruwa ko wata hanyar ruwa ba sai ta cikin masallaci. Sai Allah Ya saukar da cewa: “…Kuma idan kun kasance masu janaba, to, sai ku yi tafiya a kan hanya…” (At-Tabari ya ruwaito).