“Sadaka” Kamar Yadda Allah Da Manzon Allah S.A.W Suka Koyar

Ga wadanda suka yi imani da samuwar gaibi, kuma suka tsayar da sallah, kuma daga abin da Muka azurta su suna ciyarwa (k:2:3).

Allah (SWT) ya halicce mu a cikin “abubuwan arziki” kamar kudi, kayan duniya, lafiya, kamanni, hankali don koyo da iya sanin kwarewa daban-daban. A cikin wannan ayar ta Alkur’ani, Allah (SWT) ya bukaci muminai da su raba wani bangare na dukiyar da ya azurta su da masu karamin karfi (mu’amãla). A wannan mahanga, kalmar zakka da larabci tana nufin tsarkake kan mu. Daga wannan ma’anar, wannan sadaka ta kud’i ta tilas (Zakkat Al mal) ita ce manufar kowane mawadaci ya tsarkake ran ahi ta hanyar taimakon talakawa.

Ana kayyade adadin sadaka a kashi 2.5% na jimlar ajiyar musulmi da dukiyar shi sama da mafi ƙarancin adadin (nisab) ana bayar da ita kowace shekara.

Kuma ku kyautata kamar yadda Allah Ya kyautata muku.. (k:28:77).

Baya ga wannan wajibci, muna iya samun damar tsarkake kan mu da kuma kara ayyukan alheri ta hanyar bayar da duk abin da za mu iya. Misali, wannan ayar Alqur’ani:

Suna tambayar ka mene ne zã su ciyar? Ka ce: Abin da kuka ciyar daga alheri, to, ya kasance ga mahaifa da dangi da marayu da miskinai da matafiya, kuma abin da kuka aikata na alheri, Allah Masani ne gare shi (k:2:215).

-Ma’ana nufin yardar Allah da tsarkake ran mu bai takaita ga taimakon mabukata ta hanyar ba su kudi ko abinci don su rayu ba, a’a ya kunshi ayyukan sadaka kamar bayar da taimako da lokaci ga ‘yan uwa da makwabta da abokai da kuma waɗanda ba su da lafiya don ta’azantar da su kuma wataƙila suna ƙara ɗan farin ciki a rayuwar su, ko kuma inganta ta, ta wata hanya.

Haka nan kuma kyautatawa ga ‘yan uwa da makwabta da abokan aiki su ma ayyuka ne na alheri kamar yadda ayar Alqur’ani ta ambata:

Ku bauta wa Allah, kuma kada ku haɗa kowa da Shi, kuma ku kyautata wa mahaifa, da dangi, da marayu, da matalauta, da maƙwabci, da baƙo, abokin tarayya a gefen ku, ɗan hanya (ku haɗu) da abin da hannuwan ku na dama suka mallaka. Lalle ne, Allah bã Ya son mãsu girman kai. (Qur’an 4:36)

Yayin da muke bauta wa Allah (SWT) da addu’o’in mu a masallatai, ya kamata musulmi su ma su bauta masa a wuraren aiki ta hanyar taimakon mutane a wurin (muʿāmalāt). Misali, sadaka na injiniya shine bayar da ƙwarewa don magance matsalolin fasaha yadda ya kamata. Sadakawar likita ita ce kula da marasa lafiya yadda ya kamata da kuma ba su magani da magani yadda ya kamata sannan kuma aikin malami ya ba da ilimi da baiwa dalibai damar koyo.