Misalin Mutanen Annabi Salih A.S, Samudawa [Thamud]

Bayan halakar mutanen Adawa [Ad], kabilar Samudawa suka biyo bayan suka gaje su da mulki da daukaka. Mutanen Samudawa sun fada a cikin bautar gumaka.

Yayin da dukiyarsu ta ƙaru, haka ma, mugayen ayyukansu suka ƙaru, yayin da nagartansu ta ragu a bangare ɗaya.

Kamar mutanen Adawa, Samudawa sun gina manya-manyan gine-gine a kan filaye kuma suka sassaƙa kyawawan gidaje daga cikin tuddai na duwatsu. Zalunci da hanci sun zama ruwan dare yayin da mugayen mutane ke mulkin ƙasar.