Ma’anar Sunan Allah “Al-Haqq”

Al-Haqq suna ne da sifa na Allah wanda ke nufin gaskiya. Wannan kuwa yana nuni ne ga Allah shi ne gaskiya kuma hakika dole ne a ko da yaushe mu mika wuya gare shi. Shiriyar shi ita ce mafi kyawun shiriya mai cike da gaskiya don tafarkin mu na samun nasara.

“Haqq” kalma ce ta larabci wacce take nuni da imani da samuwar wani abu, da kuma cewa yana bisa hakika. Dangane da Allah, sunan “al-Haqq” yana nuni ne ga ainihin Allah kasancewar shi abin koyi ne na gaskiya, wanda muka yi imani da kasancewar shi kuma hakan ya dace da hakika.

An yi amfani da wannan sunan Allah a cikin Alkur’ani sau da yawa. Ga wasu misalai:

“Maɗaukaki ne Allah, Maɗaukakin Sarki! Bãbu abin bautãwa fãce Shi Ubangijin Al’arshi Mai girma.” (Qur’an 23:116).

“Sa’an nan kuma a mayar da su zuwa ga Allah Ubangijin su na gaskiya. Lalle Shĩ ne da hukunci, kuma Shĩ ne Mafi gaugãwar mãsu hisãbi.” (Qur’an 6:62)

“Wannan saboda lalle ne Allah Shi ne Gaskiya, kuma lalle ne Shi ne Yake rãyar da matattu, kuma lalle Shi, a kan kõme, Mai ĩkon yi ne.” (Qur’an 22:6)

Ayoyin da ke sama sun yi amfani da sunan “al-Haqq” don Allah yana siffanta shi a matsayin “Sarki na Gaskiya”, “Mai Gaskiya” da “Gaskiya”, yana ba ‘yan Adam fahimtar muhimmancin wannan sunan na Allah da kuma yadda yake da zurfi, alaka da Shi.

Kuma an yi amfani da wannan sunan Allah a cikin hadisi:
“Idan Annabi Muhammad (SAW) ya tashi da daddare don yin sallah, yakan yi addu’a da kalmomi kamar haka:


أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُك حَقٌ، والجنة حَقٌٌ ”.

Fassara:

Antal-ḥaq wa wa’dukal-haq, wa liqā’uka ḥaq, wa qualuka ḥaq, wal-jannatu xaq wan-nāru xaq…
Fassara:

“(Ya Allah) Kai ne Gaskiya. Kuma alkawarinka gaskiya ne. Kuma kalmarka ita ce gaskiya. Kuma haduwa da kai gaskiya ne, kuma Aljanna gaskiya ce.” (Bukhari).