Labarin Mutanen Annabi Nuhu A.S

Tun ƙarni da yawa mutanen Annabi Nuhu A.S suna bauta wa gumaka da suka kira alloli. Sun gaskata cewa waɗannan alloli za su kawo musu alheri, za su kare su daga bala’i, kuma za su biya musu dukan bukatun su idan suka roke su. Sun sanya wa gumakan su suna kamar Waddan, Suwaan, Yagutha, Yaauga, da Nasran, gwargwadon ikon da suke zaton waɗannan alloli sun mallaka.

Allah Ta’ala Ya saukar da cewa: “Kuma mushrikai sun ce: “Kada ku bar gumakan ku, kuma kada ku bar Wadd, kuma ko Suwa, ko Yaguth, ko Ya’uku, ko Nasr (sunayen gumaka).” (Quran:71:23).

Asali waɗannan su ne sunayen mutanen kirki waɗanda suka zauna a cikin su. Bayan rasuwar su, an kafa mutum-mutumin da za su ci gaba da tunawa da su. Amma bayan wani lokaci, mutane suka fara bauta wa waɗannan gumaka. Jama’a na baya ma ba su san dalilin da yasa aka gina su ba; Sun san iyayen su sun yi musu addu’a. Haka nan bautar gumaka ta taso. Da yake ba su da fahimtar Allah Ta’ala da zai azabtar da su saboda munanan ayyukan su, sai suka zama azzalumai da fasiqanci.

A cikin wannan yanayi ne Allah ya aiko Annabi Nuhu A.S da sakon sa zuwa ga mutanen sa. Annabi Nuhu A.S shi ne kawai mai hankali da ba a kama shi a cikin guguwar halakar mutum wadda shirka ta haifar da shi ba.

Nassosin Alkur’ani:

Abubuwan da suka shafi Alqur’ani na wannan labarin..

Suratul Baqarah aya ta 6:84

Surat 4: Aya 163

Surat 11: Aya 25

Surat 11: Aya 32

Surat 11: Aya 36

Surat 11: Aya 40