Labarin Matar Annabi Adam A.S, Hauwa’u

Annabi Adam A.S ya san sunayen komai. Wani lokaci yakan yi magana da mala’iku, amma sun shagaltu da bautar Allah Ta’ala. Saboda haka, Adamu ya ji kaɗaici. Wata rana yana barci sai ya farka sai ya iske, kusa da kansa, wata mata tana kallon fuskar sa da kyawawan idanu masu masu sosai. Wataƙila sun yi tattaunawa kamar haka:

Adam: Ba ki nan kafin in yi barci.

Matar: Eh.

Adam: Daga ina…?

Matar: Na fito daga gare ku. Allah ya halicce ni kana barci. Shin, ba ka nufin ka mayar da ni gare ka, alhãli kuwa kana farke?

Ya ce: Me ya sa Allah ya halicce ki?

Matar: Don zama tausayi.

Adam: Alhamdu lillahi ina jin kadaici.

Sunan Hauwa’u

Mala’iku suka tambaye shi sunanta. Sai ya ce: “Hauwa (Hawwa)”. Suka ce: “Me ya sa ka kira ta Hauwa’u?” Adamu ya ce: “Saboda ita an halicce ta daga gare ni, kuma ni mai rai ne.” (Tushen sunan Hawwa) yana nufin “masu rai.”

Adamu Ya Ga Hauwa’u

Ibn Abbas da wasu daga cikin sahabban Manzon Allah (saww) sun ruwaito cewa lokacin da aka fitar da Iblis daga Aljanna kuma aka saukar da Adamu a cikinta, Adamu ya kasance a cikin Aljanna shi kadai, ba shi da abokin tarayya da zai samu natsuwa daga gare shi. Ya dan yi barci sai ya farka sai ya ga wata mace wadda Allah Ya halitta daga hakarkarinsa. Sai ya tambaye ta: “Wace ce ke?” Sai ta ce: “Matar.” Ya ce: “Don me aka halicce ki?” Sai ta amsa da cewa: “Don ku sami natsuwa a gare ni.” Mala’iku suna kokarin sanin girman iliminsa, suka tambaye shi: “Ya Adam?” Ya ce: “Hauwa’u.” Suka ce: “Me ya sa ake mata suna?” Sai ya ce: “Domin an halicce ta ne daga wani abu mai rai.

Halittar Hauwa’u

Muhammad Ibn Ishaaq da Ibn Abbas sun ruwaito cewa an halicci Hauwa’u daga haƙarƙarin hagun Adam mafi ƙanƙanta a lokacin da yake barci, kuma bayan ɗan lokaci an yi mata sutura da nama. Don haka ne Allah Madaukakin Sarki ya ce: Ya ku mutane! Ku bi Ubangijinku da taƙawa wanda Ya halitta ku daga rai guda (Adamu) kuma daga gare shi (Adamu) Ya halitta matarsa ​​(Hauwa’u), kuma daga gare su Ya halitta maza da mata mãsu yawa. Ayah 4:1

Kuma Allah Ya ce: “Shi ne wanda Ya halitta ku daga rai guda (Adamu), kuma (Sa’an nan) Ya halitta matarsa ​​(Hauwa’u) daga gare shi, domin ya ji dadin zama da ita. Ayah 7:189