Addini

Hadisi Akan Sallar Dare ‘Tuhajjud’

Abu Umamah ya ruwaito cewa: Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: “Lalle ne ku yi sallar dare domin dabi’ar salihai ce wadanda suka zo gabanin ku, tana kusantar ku zuwa ga Ubangijinku, tana kankare muku sharrin ku, ayyuka, kuma tana kange ku daga yin zunubi.

Source: Sunan al-Tirmizi 3549

Daraja: Hasan (adalci) kamar yadda Albani ya ruwaito

من أبي أم رسله الله ولكم ولنهم للسيفرة بقيام ولنهم للسيفرة بقيام أب عليكم بقيام أب عليكم بقيام أب عليكم بقيام ولنهم للسيفرة بقيام أنسلئاara